Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies

Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies
Missie

Femitas is van mening dat iedereen, jong en oud, gezond en ziek, mee moet kunnen draaien in de zich ontwikkelende samenleving en maatschappij. Wij vinden dat de zorg- en dienstverlening in zijn huidige staat niet voldoet aan de wensen en behoeften van met name ouderen en in het bijzonder onze oudere allochtone medelanders. Een groot deel van één van onze doelgroepen, de Turkse ouderen, valt hierdoor tussen wal en schip. Ook leeft een significant deel van deze doelgroep in een isolement. Femitas streeft naar een zorg- en dienstverlening waarbij deze doelgroep, met behulp van een juiste en zo nodig individueel afgestemde zorg- en dienstverlening beter integreert in de samenleving en haar zelfredzaamheid (weer) eigen maakt. Femitas zal de nodige aandacht besteden aan het tijdig signaleren van ouderen en zorgbehoevenden die in een isolement dreigen te belanden wegens een falende of niet toereikende zorg- en dienstverlening, aan ouderen en zorgbehoevenden die zich hierdoor reeds hebben geïsoleerd en bovenal aan het voorkomen hiervan. Femitas is zich bewust van de dynamiek binnen de zorg- en dienstverlening en streeft naar een balans tussen deze dynamische sector en de behoeften en wensen van onze doelgroep om zo haar deelname in de maatschappij als volwaardige burgers mogelijk te maken en voort te zetten. Hierin ziet Femitas een belangrijke taak voor zichzelf en haar werknemers weggelegd om bij te dragen aan de sociale cohesie in de directe omgeving van de cliënt en secundair in de indirecte omgeving van de cliënt.

Visie

In een maatschappij waarin zorg hoog in het vaandel staat, is deze niet alleen toegankelijk, maar heeft de burger individuele keuzevrijheid in de zorg en zorgaanbieders. De zorg wordt middels onderzoek en/of gesprekken met de zorgvrager afgestemd. Zorgvragers, jong en oud, in meer of mindere mate visueel/auditief/cognitief/fysiek of spraakbeperkt, worden op een dermate wijze begeleid, ondersteund en verzorgd, waardoor zij deel kunnen nemen aan de samenleving op een voor hen voldoening gevende wijze. Zorgvragers worden volwaardige deelnemers aan de samenleving. Het zich isoleren en terugtrekken uit de maatschappij wordt niet overwogen, maar men verkiest een actieve en productieve deelname aan de maatschappij.